Информация за катедрата

Катедра „Електроника и Електроенергетика“ (ЕЕ) провежда обучение в базата на КЕЕ към ТУ-София в гр. Ботевград по специалност „Приложна електронна и компютърна техника“. Специалността е акредитирана за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“. Срокът на обучение е 3 години (6 семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит в две части – по практика и по теория. Формите на обучение са: редовно и редовно (удължен семестър).

Академичният състав на катедрата включва 10 преподаватели, от които 1 професор, 4 доценти, 1 главeн асистент, 2 асистенти  и един преподавател. За определени дисциплини се канят изявени учени от университета и от практиката. За практическата страна на обучението са оборудвани специализирани лаборатории и компютърни зали, а практикуми се провеждат в реални производствени условия на фирми в региона. Преподаватели от катедрата провеждат обучение в другите специалности на КЕЕ, а също и по дисциплини към други факултети на ТУ-София.

За осигуряване на учебния процес от преподаватели в катедрата са издадени над 14 монографии, книги, учебници и учебни пособия, както и електронни учебни материали за над 16 дисциплини, публикувани на сайта на катедрата. Стремежът на академичния състав на кат. ЕКСТ е да увеличи дистанционния елемент при обучението като предлага различни гъвкави форми за достъп до електронни материали, комуникации, проверка на знанията и пр.

От 2017г. катедрата е член на АКАДЕМИЧНАта  ОБЩНОСТ по КОМПЮТЪРНИ  СИСТЕМИ и ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ  (АОКСИТ)