Книги

Книги на преподаватели от катедрата
  1. Романски, Р. Основи на компютърната техника. София, СУБ, 2002 (188 с.)
  2. Романски, Р. Компютърни архитектури. Кинг, София, 2008 (152 с.)
  3. Романски, Р. Технология на компютърното моделиране. СУБ, София, 2008 (180 с.)
  4. Романски, Р. Приложна информатика. СУБ, София, 2009 (168 с.)
  5. Романски, Р., И. Нонинска. Информационни технологии в бизнеса. СУБ, София, 2009 (240 с.)
  6. М.Маринов. Основи на микропроцесорната техника. Издателство ТУ-София, 2009
  7. Попов, М., Радойска, П., Иванова, Т., Програмиране и Използване На Компютри -Ръководство за упражнения по ПИК-2006
  8. Попов, М., Радойска, П., Иванова, Т., Програмни езици -2008 – Учебник по ПЕ