Проекти

 

Научно-изследователски проект  към ФНИ 2020 – 2023 г.

Моделиране и изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ)

Колектив :   ИИКТ – БАН и  КЕЕ при ТУ – София
Ръководител от страна на    И И К Т  –  БАН:    доц. д-р Румен Андреев                                    Ръководител от страна на ТУ:   доц. д-р Татяна Иванова

 

 

Разработване на разпределена информационна среда за симулационно моделиране

Договор към НИС при ТУ-София № 091ни009-10 от 2009 г.
Колектив: доц. П. Кишева-Витанова (ръководител), доц. Р. Романски, гл.ас. П. Радойска,ст.ас. Н.Спасова, ас. Е. Първанова, Ралица Вълкова (студент)

Архитектура на разпределена среда за триизмерно моделиране

Договор към НИС при ТУ-София № 091пд001-09 от 2009 г.
Колектив: доц. Р. Романски (ръководител), ас. Е. Първанова
http://www.3dvd.tu-utc.com/

Изграждане на виртуална лаборатория за научни изследвания в областта на електронните и компютърните технологии

Договор към НИС при ТУ-София № 102ни013-10 от 2010 г.
Колектив: проф. Р. Романски (ръководител), гл.ас. П. Радойска , ст. ас. Н. Спасова, ас. Е. Първанова, д-р Т. Иванова, Асен Нотков (студент)