Публикации

проф. д-р Ради Романски
Романски, Р. Стохастичен подход за изследване на използваемостта на стекови данни. Електротехника и електроника (Е+Е), № 1-2 (vol.43), 2008, с.28-34.
Romansky, R. An Approach to Formalization and Evaluation of Concurrent Scheduling. Информационные технологии моделирования и управления, Россия, № 1 (44), 2008, pp.92-97.
Романски, Р. Функционална организация и стохастично изследване на стекова кеш-памет. Електротехника и електроника (Е+Е), № 7-8, 2008, с.23-29
Romansky, R., E. Parvanova. Organization of Distributed Learning Environment Modeling by using Petri Nets. Proceedings of the International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, 31.08-01.09.2009, Berlin, Germany, pp.277-282.
Romansky, R., E. Parvanova. Deterministic Investigation of Distributed Learning Environment by using Petri Nets Model. International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, 31.08-01.09.2009, Berlin, Germany, pp.71-76.
Romansky, R., E. Parvanova. Organization of Distributed Learning Environment Modeling and Stochastic Investigation. Pridnestrovsky Research Journal, Ukraine, № 10 (99), 2009, pp.110-124.
Romansky, R., E. Parvanova. Evaluation of the Information Servicing in a Distributed Learning Environment by using Monitoring and Stochastic Modeling. International Journal of Engineering, Science and Technology, vol. 1, No. 1, 2009, pp.33-42.
Romansky, R., E. Parvanova. Formalization and Discrete Modeling of the Information Servicing in Distributed Learning Environment. Communication & Cognition, Belgium, № 1&2 (vol. 43), 2010, pp.1-15.
доц. Петя Кишева-Витанова
J. Georgiev D. Tzvetanov, P. Kisheva, S.Hristov „Audience Measurement System Based on BLUETOOTH Cordless Communication“ Proceeding of the International Conference on Information Technologies 21- September 2007 Bulgaria vol.2 p.113 – 117
доц. Марин Маринов
M.Маринов, Хр.Божков. „Оценка на сложността на VHDL модели с използуване на метриката на Холстед“. Сп.“Електротехника и електроника“, 2005.
M.Marinov, „VHDL description based metrics for a priori evaluation of integrated circuits area“. 19th Int’l Conference on Systems for Automation of Engineering and Research, 24-25 September 2005, Varna,Bulgaria
М.Маrinov, „Information metrics for a priori evaluation of IC area on VHDL description“. 16-th Annual Workshop on Circuits, Systems and Signal Processing -PRORISC, November 17-18, 2005, Veldhoven, Netherlands
M.Marinov, K.Atanassov. “ A method and electronic circuit for intuitionistic fuzzy inference“. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol.11, Nr.1, 2006
M.Marinov, „Shannon informational approach to intuitionistic fuzzy sete“. Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Warsaw, Vol.6, 2008
M.Marinov, „Informational model of computing“.International Conference on Information Technologies (InfoTech-2009). September 17-20, 2009, Varna, Bulgaria
д-р Татяна Иванова
Malinka Ivanova, Tatyana Ivanova, Web 2.0 and Semantic Web: Possibilities for Authoring and Knowledge Representation, Revista de informatica sociala vol. VII nr. 12 /Decembrie 2009, ISSN 1584-384X, pp. 7-21
Татяна Иванова, Валентина Терзиева , Приложение на Web 2.0 и Семантични Технологии в Web-базирани Системи за Електронно Обучение, Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год.ІII, Том I, стр. 53-62, 2009 г., ISSN 1313 – 2210
Татяна Иванова, Валентина Терзиева, Методи и Средства за Разработка на Онтологии за Целите на Електронното Обучение, Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год.ІII, Том I, 2009 г., стр. 63-72, ISSN 1313 – 2210
Геновева Атанасова, Татяна И. Иванова, Cъвременни тенденции в електронното обучение и тяхното приложение в обучението по икономика и мениджмънт, шеста международна научно – практическа конференция „преподаване, учене и качество във висшето образование – 2009“
Tatyana Ivanova Ivanova, A Semantic Ontology Alignment Method International Conference on Information Technologies (InfoTech-2009), 17th-20th September 2009, Bulgaria
Tatyana Ivanova Ivanova, A Semi-Automatic Ontology Learning Method For Dynamic E-Learning Recourses Terminology Extraction, International Conference on Information Technologies (InfoTech-2009),17th-20th September 2009, Bulgaria
Tatyana Ivanova, Valentina Terzieva , An Approach to Collaboration to Usage of Learning Resources, Based on Ontology; Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год.ІI, Том I, 2008г, ISSN 1313 – 2210
Иванова, Т., В. Терзиева, Подходи за търсене на учебни ресурси, Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год.I, Том I, стр. 108-115, ISSN 1313 – 2210
Ivanova T., A modal owl extension for expressing non commonly accepted knowledge, International Conference on Information Technologies (infotech-2008), 19th – 20th September 2008, Varna, vol. 2, pp. 139-146
Ivanova T., Аn approach for ontology building from textual documents and web ontologies, International Conference on Information Technologies (infotech-2008), 19th – 20th September 2008, Varna, vol. 2, pp. 147-154
Ivanova T., A metic and approach for fuzzy ontology evaluation, International Scientific Conference Computer Science, 17 th -20 th September, 2008, Kavala vol. 3, pp. 822-827
Иванова Т., И. Момчев, Персонализирана Уеб търсеща система, базирана на семантични и многоагентни технологии, сп. „Автоматика и Информатика“, бр. 3/2008, стр. 28-33
Ivanova T., The Semantic Web – essential concepts, key technologies, evolution and perspectives, International Conference on Information Technologies (InfoTech-2007), September 21-23, 2007, Varna, рp. 175-182