Информация

Колежът е основан с ПМС № 16 от 27.01.1997 г. – чл. 1, Приложение 1, т.12 като Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет – София.
Със заповед № 1075 от 01.04.2008 г. на Ректора на ТУ-София, в изпълнение на решения на Академичния съвет (протоколи № 9/2007 г. и № 3/2008 г.) е преименуван на Колеж по енергетика и електроника.
В Колежа по енергетика и електроника се предлага обучение по следните специалности:

  • Промишлена топлоенергетика;
  • Електроенергетика – производство и разпределение;
  • Приложна електронна и компютърна техника.

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.