Специалности

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ в КЕЕ към ТУ – СОФИЯ

В Колежа по енергетика и електроника се предлага още една възможност за обучение в ТУ-София за получаване на висше образование.

Завършилите успешно тригодишния курс придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”.

Има възможност за продължаване на образованието в образователно-квалификационната степен Магистър в професионалните направления Енергетика и Електротехника, електроника и автоматика.

В Колежа по енергетика и електроника се предлага обучение и се приемат студенти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. за следните специалности:

Обучението в колежа е практически насочено и по този начин завършилите бързо се адаптират в условията на производството и експлоатацията.

Формите на обучение са:

  • Редовно с продължителност три години;
  • Редовно (удължен семестър) с продължителност три години;

Редовното обучение (удължен семестър) е нова форма, целяща да даде възможност на работещи (практически без откъсване от преките им служебни задължения), да усвоят материала на базата на обучение в извънработно време (събота/неделя през седмица и веднъж семестриално до 10 работни дни).

Специалности и вид обучение за учебната 2019/2020 г. – държавна поръчка

Специалности

КОД

Електроенергетика – производство и разпределение
редовно обучение – гр. София
01
Електроенергетика – производство и разпределение
редовно обучение (удължен семестър) – гр. София
02
Приложна електронна и компютърна техника
редовно обучение – база Ботевград
03
Приложна електронна и компютърна техника
редовно обучение (удължен семестър) – база Ботевград
04
Промишлена топлоенергетика
редовно обучение (удължен семестър) – гр. София
05
Промишлена топлоенергетика
редовно обучение (удължен семестър) – база Козлодуй
06