специалност Електроенергетика – производство и разпределение

Завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” по „Електроенергетика – производство и разпределение” се реализират като:

 • Специалисти и организатори в предприятията за производство иразпределение на електрическа енергия (в системата на НЕК и други електроенергийни фирми), в ремонтни бази за енергийно оборудване; ръководители на ремонтни бригади, цехове и др.;
 • Диспечери в предприятия за производство и разпределение на електрическа енергия;
 • Енергетици на промишлени, транспортни, минни и селскостопански фирми и предприятия;
 • Проектанти, технолози и сътрудници в бюра, фирми и изследователски центрове;
 • Технически ръководители и предприемачи в монтажно-строителни предприятия и фирми;
 • Консултанти-специалисти в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, частния бизнес.

Професионалните бакалаври притежават знания с общообразователен, фундаментален, общо технически, професионален и специализиращ характер. Общообразователните знания включват познания по икономика, опазване на околната среда, чужд език.

Фундаменталните знания са теоретична база на професионалната подготовка и включват следните области: математика, физика, електротехника, компютърна обработка и др.

Общо техническите знания формират широк кръг технически фундамент, давайки знания по механика, материалознание, техническо документиране и др.

Общите професионални знания включват:

 • Електрически измервания, електрически машини, електрически апарати, електрозадвижване, токове на късо съединение, електропроизводствени и електроразпределителни мрежи и уредби, пренапрежения в електрическите мрежи, електрообзавеждане на механизми и агрегати, осветителна и инсталационна техника,топлотехника и топлоенергетика, хидравлични машини и пневматика и др.

Специализиращите професионални знания обхващат:

 • Релейна защита, управление на електроразпределителни уредби, механична част на въздушните електрически мрежи, контролно-измервателни прибори и автоматика в електрическите централи и др.;
 • Проектиране, монтаж и експлоатация на разпределителни електрически мрежи и уредби в населени места; надеждност и координация на изолацията;
 • Електроснабдителни системи; експлоатация и диагностика на електрическите агрегати и уредби; ефективно и екологично използване на електрическата енергия;
 • Осветителни уредби, светлинни източници, архитектурно и художествено осветление;
 • Електроснабдяване на градския и промишлен електрически транспорт; електрообзавеждане, управление и експлоатация на електрически транспортни средства и др.

Професионалният бакалавър по „Електроенергетика – производство и разпределение” умее да:

 • Изработва и ползва техническа, офертна и други видове документация в областта на електротехническите системи и съоръжения;
 • Монтира, настройва, изпитва и експлоатира електрически системи и съоръжения; организира и управлява производство, диагностика и ремонт на електротехнически системи и съоръжения;
 • Организира административна, търговска, икономическа и стопанска дейност;
 • Използва компютърна техника;
 • Обучава обслужващ персонал.
Форма на обучение:
 РЕДОВНО Продължителност – 3 години
шест семестъра, семестър – 15 седмици).
Място на обучение: гр. София
КОД: 01
 РЕДОВНО
(УДЪЛЖЕН СЕМЕСТЪР)
Продължителност – 3 години
(шест семестъра, семестър – 17.5 седмици).
Място на обучение: гр. София
КОД: 02