специалност Приложна електронна и компютърна техника

Завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” по „Приложна електронна и компютърна техника” се реализират като:

 • Технолози и организатори в електронната промишленост;
 • Специалисти във фирми за компютърна техника и информационни технологии;
 • Сервизни специалисти по компютърна и електронна техника;
 • Специалисти по поддръжка, ползване и разработка на приложен софтуер в сферата на промишлеността, услугите, държавната администрация и институции;
 • Търговски представители или дистрибутори на електронна и компютърна техника.

Образователната цел на специалността е да даде знания и умения в областта на производството, програмното осигуряване, експлоатацията и поддръжката на електронна и компютърна техника, съответстващи на съвременните бързо развиващи се високотехнологични системи и производства.

Обучението е изградено на базата на:

 • Комплексна подготовка, включваща изучаване на математика, физика, електротехника, електроника, общо инженерни дисциплини, чужди езици и др.;
 • Специализираща подготовка, включваща изучаването на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, алгоритми, програмни системи и езици, бази от данни, операционни системи, компютърна архитектура, компютърна периферия, компютърни мрежи, компютърна графика, както и на модул избираеми дисциплини.

Професионалният бакалавър по „Приложна компютърна и електронна техника” получава базова професионална подготовка в областта на:

 • Използването и разработването на техническа документация за производството на електронни изделия и програмни продукти;
 • Материалознание за електронната промишленост;
 • Елементната база на електрониката;
 • Основните схеми за обработка на аналогови и цифрови сигнали;
 • Методите и средствата за измерване параметрите на електронни изделия;
 • Микропроцесорната техника и възможностите за използването на микропроцесорните устройства и системи за управление на машини и технологични процеси;
 • Основните принципи, методи и средства за автоматизация на електронното производство;
 • Използването на съвременна компютърна техника и софтуер;
 • Познаването на архитектури на компютърни системи и комуникационни мрежи;
 • Използването на програмни езици;
 • Използването и актуализирането на специализирани бази данни,
 • Познаване и използуване на интернет технологиите за информационно осигуряване на производствената и търговските дейности;
 • Познаване на стандартите за качество и статистическите методи за управление на производствените процеси;
 • Чуждо езиковата подготовка.

Професионалният бакалавър по „Приложна електронна и компютърна техника” е в състояние да извършва: експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на електронната и компютърна техника и съответното програмно осигуряване.

Форма на обучение:
 РЕДОВНО Продължителност – 3 години
(шест семестъра, семестър – 15 седмици).
Място на обучение: база Ботевград
КОД: 03
 РЕДОВНО
(УДЪЛЖЕН СЕМЕСТЪР)
 Продължителност – 3 години
(шест семестъра, семестър – 17.5 седмици).
Място на обучение: база Ботевград
КОД: 04