специалност Промишлена топлоенергетика

Завършилите образователно–квалификационна степен „Професионален бакалавър” по „Промишлена топлоенергетика “ придобиват знания и умения за:

  • Експлоатиране, изграждане, ремонтиране и поддържане на енергийни и индустриални парогенератори, водогрейни котли, парни и газови, ядрени енергийни реактори, технологични съоръжения и системи за ТЕЦ и ЯЕЦ, елементи, възли, и съоръжения от топлинните схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, на индустриалните топло-енергийни системи, на топло-снабдителните и газо-снабдителните системи, локалните термо-технически системи;
  • Оперативно и автоматизирано управление на технологичните процеси в основните и спомагателни агрегати и съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ;
  • Монтиране, настройване, подготвяне за експлоатация и реконструиране на машини, агрегати и системи в топлоенергетиката, топло-снабдяването, газоснабдяването и енергомашиностроенето.

Широкият спектър на инженерни и практически познания, които получават студентите, завършили специалността „Промишлена топлоенергетика”, им дава възможност за пълноценна изява във всички енергийни отрасли, включително и тези, свързани с възобновяемите енергийни източници.

Подготовката по специалността „Промишлена топлоенергетика” се изгражда на базата на три групи дисциплини: фундаментални, общо инженерни и специални.

Фундаментални дисциплини: математика, физика, информатика, икономика, чужд език.

Общо инженерни дисциплини: материалознание, техническо документиране, техническа механика, електротехника и електроника, съпротивление на материалите, машинни елементи, термодинамика, топлопренасяне и топлообменни апарати, механика на флуидите; помпи, компресори и вентилатори, топлотехнически измервания и уреди.

Отоплителна и климатична техника, топлоснабдяване и газоснабдяване, енергийни парогенератори, енергийни съоръжения в ЯЕЦ, технологични системи и съоръжения в ТЕЦ, електрообзавеждане на промишлено предприятие, енергийна ефективност, парни и газови турбини, регулиране и управление на топлинни процеси, топлинно стопанство на промишлено предприятие, водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни системи, електрическа част на ТЕЦ, възобновяеми и вторични енергийни източници, системи и устройства за опазване на околната среда, ядрена безопасност и радиационна защита, техническа диагностика на енергийни съоръжения и системи.

Подчертаната практическа насоченост на обучението се осигурява от специализиращ пред-дипломен практикум и от семестриални практикуми по: шлосерство, заваряване и леене; стругарство и металообработващи машини; отоплителна и климатична техника; енергийна ефективност; енергийни системи.

Тази подготовка осигурява нужната професионална компетентност за реализация в енергийната система и промишленото производство, както и знания за продължаване на образованието в по-висока квалификационна степен.

Успешно завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по „Промишлена топлоенергетика” притежават следните професионални компетенции:

  • Да монтират, настройват и управляват машини и съоръжения и топлотехнически системи за сгради, промишлени производства и екологични инсталации;
  • Да експлоатират, изграждат и поддържат топло-енергийни системи;
  • Да организират и управляват административната, търговска и стопанска дейност в областта на енергетиката и екологията;
  • Да четат и да създават техническа документация по ISO, отнасяща се до топлотехнически обекти.

Професионалният бакалавър, завършил „Промишлена топлоенергетика”, има възможност за професионална реализация в технологичната, производствена, проучвателна, монтажна и ремонтни дейности, контрол и управление на инсталации от енергийната система на страната и промишлени топлотехнически обекти.

Подготвен е да работи във всички енергийни отрасли на националната икономика.

Форма на обучение:
 РЕДОВНО Продължителност – 3 години
(шест семестъра, семестър – 15 седмици).
Място на обучение: гр. София
КОД: 05
 РЕДОВНО
(УДЪЛЖЕН СЕМЕСТЪР)
Продължителност – 3 години
(шест семестъра, семестър – 17.5 седмици).
Място на обучение: гр. София
КОД: 05