Държавен изпит

Методически указания за държавен изпит по специалността

Всички студенти в образователно квалификационната степен “Професионален бакалавър” приети от учебната 2002/03 година и по-късно в редовна и задочна форма на обучение полагат държавен изпит по специалността. До изпит се допускат семестриално завършилите студенти, успешно положили всички форми на контрол по учебен план. Графикът за провеждане на държавният изпит ежегодно се утвърждава от Ректора на ТУ по предложение на Директора на ОТК. Изпитната комисия за всяка специалност се утвърждава ежегодно от Ректора на ТУ по предложение на Директора на ОТК. В комисията се канят представители на организации потребители на кадри.

Изпитът е в две части:

 • практически, с продължителност до 6 астрономически часа
 • теоретичен, с продължителност до 4 астрономически часа.
Целта е студентите да покажат, че са усвоили и могат да прилагат в практиката основните за специалността познания, преподавани на лекции и проверявани в лабораторните упражнения, както и уменията придобити в практическите занятия. Изпитът се провежда по конспект приет от катедрения съвет и утвърден от Директора на ОТК. Конспектът се обявява 6 месеца преди провеждане на изпита.

Конспекти за Държавен изпит:

Практическа задача

Задача от База данни и програмиране

Всеки студент изтегля билет с индивидуална задача, която може да се реши на език по избор. Задачите са два типа:
 • създаване на приложение;
 • проектиране и реализиране на база от данни.
Решаването на всяка задача трябва да бъде документирано. Документацията трябва да съдържа:
 • трите имена на дипломанта, факултетния номер и датата на всяка страница;
 • текст на задачата;
 • блокова схема (където е подходящо) или схема на връзките между таблиците;
 • описание на работата (описание на функции или описание на таблици и полета);
 • код на програмата (за задачи от тип приложение).

В кода на програмата трябва да има коментари, описващи профила и предназначението на всяка функция.
При задачите от бази данни всяко поле трябва да има име на латиница, заглавие и описание на български.
Страниците да са номерирани. Документът да е естетически оформен и разпечатан. Последната страница да е подписана саморъчно.

задача от електроника

Всеки студент изтегля билет с индивидуална задача. Задачите могат да включват:
 • пресмятане на електронна схема;
 • изчертаване на електронна схема;
 • анализ и оптимизация на електронна схема с PSPICE;
 • проектиране на печатна платка;
 • налепване и пуск на електронна схема.
Изпълнението на всяка задача трябва да бъде документирано. Документацията трябва да съдържа:
 • трите имена на дипломанта, факултетния номер и датата на всяка страница;
 • текст на задачата;
 • описание на работата;
 • разпечатка на схема, спецификации, анализи и др.

Страниците да са номерирани. Документът да е естетически оформен и разпечатан. Последната страница да е подписана саморъчно.