Полезна информация

Правила за получаване на специална стипендия от Атлантис Нет

към правилата

Студентска мобилност

Програма „ЕРАЗЪМ+“

Студентски практики

Техническият университет – София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече информация на сайта на ТУ-София и сайта на МОН.

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на ТУ – София. Обединява и координира дейността в тази насока в ТУ–София и звената му, в частност Колежа по Енергетика и Електроника. Центърът се занимава с разпространение сред студентите на информация относно стажантски програми, свободни работни места, стипендии, провеждане на фирмени представяния и др.

Всички настоящи и бивши студенти могат да се регистрират в Центъра „Кариера и възпитаници (алумни)“  на адрес http://alumni.tu-sofia.bg.