Правила за получаване на специална стипендия от Атлантис Нет

 1. Специалната стипендията се отпуска на един студент за една учебна година.
 2. Право да получи стипендията има всеки студент от КЕЕ към ТУ-София, който е преминал курс на обучение по дисциплината Компютърни мрежи, не е заверил условно и няма невзети изпити от предишни семестри.
 3. Всеки студент, който желае да участва в конкурса за получаване на специалната стипендия подава молба (свободен текст) в учебен отдел на КЕЕ към ТУ-София в срок до 1 октомври на текущата учебна година.
 4. Класирането на кандидатите става по следните критерии:
  • среден успех (в проценти) от обучението по Компютърни мрежи в КЕЕ към ТУ-София – с тежест 50%;
  • получени сертификати CCNA – с тежест 30%;
  • среден успех от следването до момента – с тежест 20%.
 5. Класирането на кандидатите се извършва от тричленна комисия с председател Ръководител катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София.
 6. Класирането се извършва в срок до 10 октомври, предоставя се на Атлантис Нет и се публикува на сайта на катедрата.
 7. Ако студентът, получаващ стипендията прекъсне обучението си, връща получените суми и стипендията се присъжда на следващия в класирането.