ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Програма „Еразъм+“ е новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. Основна цел на програмата е да се повиши качеството на образование и обмен на добри практики. Насочена е към студенти, обучаваща се като бакалаври, магистри и докторанти в редовна и задочна форма. В програмата участват държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция. От учебната 2015/2016 г., само за райони с одобрено финансиране от ЦРЧР, започва сътрудничество с институции от други райони на света. Повече информация за програмата може да се намери на сайта на ТУ-София – секция „Еразъм+“ http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html) и на http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/Erasmus/Erasmus+.pdf

Видове студентска мобилност

Програма „Еразъм+“ предлага два вида студентска мобилност: Мобилност с цел обучение (обучение в европейски университет, с който ТУ-София има сключен договор); Мобилност с цел практика – във висше училище или публична, или частна организация, с цел придобиване на специфични практически умения.

Продължителност на студентската мобилност

Програмата дава възможност на студентите да осъществят мобилност до 12 месеца във всяка една образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър, докторант, като студентът има възможност сам да прецени как да ги разпредели – обучение (продължителност от 3 до 12 месеца), практика (продължителност от 2 до 12 месеца), или комбинирано (продължителност от 3 до 12 месеца),.

Възможности за студентска мобилност

Участието в студентска мобилност може да бъде многократно и във всеки цикъл на обучение – бакалавърски, магистърски или докторски, като общата продължителност на мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.

Предходно участие в мобилност по секторна програма „Еразъм“ на програмата „Учене през целия живот“ се счита към общия брой месеци. (Например, ако студент-бакалавър е осъществил мобилност по програма „Еразъм“ за обучение, практика или и двете, и същата е била за период по-малък от 12 месеца, той има право да участва и в програма „Еразъм+“ за период равен на оставащите до 12 месеца, докато все още е бакалавър. За следващата образователна степен – има право на още 12 месеца.)

За програми за обучение, завършващи с една образователна степен – до 24 месеца