Студентски практики

Проект на Министерството на образованието и науката на Република България  новни

проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Цели:

 • да се подпомогнемподобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да се улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да се стимулират студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да се стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да се осигурят предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Изисквания

 • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
 • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
 • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.
 • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

За повече информация – http://praktiki.mon.bg/