Учебен план

УЧЕБЕН ПЛАН

Специалност: “ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър

СЕМЕСТЪР І
 № ДИСЦИПЛИНА Лекции Сем. упр. Лаб. упр. Самост. работа Кредити
1 Висша математика  I 30 30 0
2 Физика 30 15 15
3 Програмиране и използване на компютри I 30 0 30 Курсова работа
4 Материали и компоненти за електрониката 30 0 15
5 Техническо документиране 15 0 45 Курсова работа
6 Икономика 15 30 0
7 Технически английски I (0) (30) (0)
8 Практикум по приложни програмни продукти (0) (0) (45)
9 Физическа култура (0) (30) (0)
СЕМЕСТЪР ІІ
10 Висша математика ІІ 30 30 0
11 Основи на електротехниката (0) 30 15
12 Електрически измервания 30 0 15
13 Програмиране и използване на компютри II (0) 0 30 Курсова работа
14 Полупроводникови елементи (0) 15 30
15 Технически английски II (0) (30) (0)
16 Практикум по монтаж и измерване на ел. елементи (0) (0) (45)
17 Физическа култура (0) (30) (0)
СЕМЕСТЪР ІІI
18 Анализ и синтез на логически схеми (0) 30 0
19 Синтез и анализ на алгоритми (0) 0 30
20 Аналогова схемотехника 30 15 30
21 Програмни езици (0) 0 30 Курсов проект
22 Компютърни мрежи 30 0 30 Курсова работа 1
23 Приложна компютърна графика
30
0 30
24 Практикум по програмиране (0) (0) (45)
25 Физическа култура (0) (30) (0)
СЕМЕСТЪР ІV
26 Операционни системи (0) 0 15
27 Организация и микроархитектура на компютъра (0) 0 15
28 Цифрова схемотехника (0) 15 30 Курсов проект
29 Компютърна периферия (0) 0 15
30 Конструкция и технология на електронна апаратура (0) 0 15
31 Системи за управление на база от данни (0) 0 30 Курсова работа 1
32 Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката (0) (0) (45)
33 Физическа култура (0) (30) (0)
 СЕМЕСТЪР V
34 Микропроцесорна техника и едночипови контролери (0) 15 30 Курсов проект
35 CAD технологии в електрониката (0) 0 30
36 Компютърно управляеми технологии (0) 0 30
37 Интернет технологии (0) 0 30 Курсова работа
38 Компютърни архитектури (0) 0 15
39 Стандарти за управление на качеството и околната среда (0) 15 0
40 Практикум по микропроцесорна техника (0) (0) (45)
СЕМЕСТЪР VІ
41 Програмни среди 30 0 30 Курсова работа
42 Тестване и диагностика на електронни схеми и системи (0) 0 30 Курсов проект
43 Избираема дисциплина от списък 1 (0) 0 30
44 Избираема дисциплина от списък 2 (0) 0 30
45 Избираема дисциплина от списък 3 (0) 0 30
46 Практикум – специализиращ (0) (0) (45)