Учебен план

УЧЕБЕН ПЛАН

Специалност: “ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър

СЕМЕСТЪР І
 № ДИСЦИПЛИНА Лекции Сем. упр. Лаб. упр. Самост. работа Кредити
1 Висша математика  I (характеристика) 30 30 0  –  6
2 Физика (характеристика) 30 15 15  –  5
3 Програмиране и използване на компютри I (характеристика) 30 0 30 Курсова работа  6
4 Материали и компоненти за електрониката (характеристика) 30 0 15  –  4
5 Техническо документиране (характеристика) 15 0 45 Курсова работа  5
6 Икономика (характеристика) 15 30 0  –  4
7 Технически английски I (характеристика) (0) (30) (0)  –  –
8 Практикум по приложни програмни продукти (характеристика) (0) (0) (45)  –  –
9 Физическа култура (характеристика) (0) (30) (0)  –  –
СЕМЕСТЪР ІІ
10 Висша математика ІІ (характеристика) 30 30 0  –  6
11 Основи на електротехниката (характеристика) 30 30 15  –  7
12 Електрически измервания (характеристика) 30 0 15  –  4
13 Програмиране и използване на компютри II (характеристика) 30 0 30 Курсова работа  6
14 Полупроводникови елементи (характеристика) 30 15 30  –  7
15 Технически английски II (характеристика) (0) (30) (0)  –  –
16 Практикум по монтаж и измерване на ел. елементи (характеристика) (0) (0) (45)  –  –
17 Физическа култура (характеристика)  (0) (0) (30) (0)  –
СЕМЕСТЪР ІІI
18 Анализ и синтез на логически схеми (характеристика) 15 30 0  –  4
19 Синтез и анализ на алгоритми  (характеристика) 15 0 30  –  5
20 Аналогова схемотехника (характеристика) 30 15 30  –  6
21 Програмни езици (характеристика) 30 0 30 Курсов проект  6
22 Компютърни мрежи (характеристика) 30 0 30 Курсова работа 5
23 Приложна компютърна графика (характеристика)
30
0 30  –  5
24 Практикум по програмиране (характеристика) (0) (0) (45)  –  –
25 Физическа култура (характеристика) (0) (30) (0)  –  –
СЕМЕСТЪР ІV
26 Операционни системи (характеристика) 30 0 15  –  4
27 Организация и микроархитектура на компютъра (характеристика) 30 0 15  –  4
28 Цифрова схемотехника (характеристика) 30 15 30 Курсов проект  7
29 Компютърна периферия (характеристика) 30 0 15  –  4
30 Конструкция и технология на електронна апаратура (характеристика) 30 0 15  –  4
31 Системи за управление на база от данни (характеристика) 30 0 30 Курсова работа 7
32 Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката (характеристика) (0) (0) (45)  –  –
33 Физическа култура (характеристика) (0) (30) (0)  –  –
 СЕМЕСТЪР V
34 Микропроцесорна техника и едночипови контролери (характеристика) 30 15 30 Курсов проект  7
35 CAD технологии в електрониката (характеристика) 30 0 30  –  5
36 Компютърно управляеми технологии (характеристика) 30 0 30  –  5
37 Интернет технологии (характеристика) 30 0 30 Курсова работа  5
38 Компютърни архитектури (характеристика) 30 0 15  –  4
39 Стандарти за управление на качеството и околната среда (характеристика) 15 15 0  –  4
40 Практикум по микропроцесорна техника (характеристика) (0) (0) (45)  –  –
СЕМЕСТЪР VІ
41 Програмни среди (характеристика) 30 0 30 Курсова работа  4
42 Тестване и диагностика на електронни схеми и системи (характеристика) 30 0 30 Курсов проект  4
43 Избираема дисциплина от списък 1 30 0 30  –  4
44 Избираема дисциплина от списък 2 30 0 30  –  4
45 Избираема дисциплина от списък 3 30 0 30  –  4
46 Практикум – специализиращ (характеристика) (0) (0) (45)  –  4
Държавен изпит – практика 5
Държавен изпит – теория 5

Списъци на избираемите дисциплини

Списък 1
Сензори и сензорни устройства PBPECT43.1
Анализ и оптимизация на сложни електронни системи PBPECT43.2
Експертни системи и изкуствен интелект (характеристика) PBPECT43.3
Виртуални мрежи и мрежови протоколи PBPECT43.4

 

Списък 2
Токозахранващи устройства PBPECT44.1
Физична електроника и приложна оптика PBPECT44.2
Мултимедия и основи на WEB дизайна (характеристика) PBPECT44.3
Информационни и интелигентни WEB технологии (характеристика) PBPECT44.4

 

Списък 3
Виртуални инструменти в електрониката PBPECT45.1
Вградени системи (Embedded Systems) PBPECT45.2
Компютърното моделиране (характеристика) PBPECT45.3
Програмиране за .NET Framework PBPECT45.4