Учебен план

УЧЕБЕН ПЛАН

Специалност: “ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър

СЕМЕСТЪР І
 № ДИСЦИПЛИНА Лекции Сем. упр. Лаб. упр. Самост. работа Кредити
1 Висша математика  I 30 30 0  –  6
2 Физика 30 15 15  –  5
3 Програмиране и използване на компютри I 30 0 30 Курсова работа  6
4 Материали и компоненти за електрониката 30 0 15  –  4
5 Техническо документиране 15 0 45 Курсова работа  5
6 Икономика 15 30 0  –  4
7 Технически английски I (0) (30) (0)  –  –
8 Практикум по приложни програмни продукти (0) (0) (45)  –  –
9 Физическа култура (0) (30) (0)  –  –
СЕМЕСТЪР ІІ
10 Висша математика ІІ 30 30 0  –  6
11 Основи на електротехниката 30 30 15  –  7
12 Електрически измервания 30 0 15  –  4
13 Програмиране и използване на компютри II 30 0 30 Курсова работа  6
14 Полупроводникови елементи 30 15 30  –  7
15 Технически английски II (0) (30) (0)  –  –
16 Практикум по монтаж и измерване на ел. елементи (0) (0) (45)  –  –
17 Физическа култура  (0) (0) (30) (0)  –
СЕМЕСТЪР ІІI
18 Анализ и синтез на логически схеми 15 30 0  –  4
19 Синтез и анализ на алгоритми 15 0 30  –  5
20 Аналогова схемотехника 30 15 30  –  6
21 Програмни езици 30 0 30 Курсов проект  6
22 Компютърни мрежи 30 0 30 Курсова работа 5
23 Приложна компютърна графика
30
0 30  –  5
24 Практикум по програмиране (0) (0) (45)  –  –
25 Физическа култура (0) (30) (0)  –  –
СЕМЕСТЪР ІV
26 Операционни системи 30 0 15  –  4
27 Организация и микроархитектура на компютъра 30 0 15  –  4
28 Цифрова схемотехника 30 15 30 Курсов проект  7
29 Компютърна периферия 30 0 15  –  4
30 Конструкция и технология на електронна апаратура 30 0 15  –  4
31 Системи за управление на база от данни 30 0 30 Курсова работа 7
32 Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката (0) (0) (45)  –  –
33 Физическа култура (0) (30) (0)  –  –
 СЕМЕСТЪР V
34 Микропроцесорна техника и едночипови контролери 30 15 30 Курсов проект  7
35 CAD технологии в електрониката 30 0 30  –  5
36 Компютърно управляеми технологии 30 0 30  –  5
37 Интернет технологии 30 0 30 Курсова работа  5
38 Компютърни архитектури 30 0 15  –  4
39 Стандарти за управление на качеството и околната среда 15 15 0  –  4
40 Практикум по микропроцесорна техника (0) (0) (45)  –  –
СЕМЕСТЪР VІ
41 Програмни среди 30 0 30 Курсова работа  4
42 Тестване и диагностика на електронни схеми и системи 30 0 30 Курсов проект  4
43 Избираема дисциплина от списък 1 30 0 30  –  4
44 Избираема дисциплина от списък 2 30 0 30  –  4
45 Избираема дисциплина от списък 3 30 0 30  –  4
46 Практикум – специализиращ (0) (0) (45)  –  4
Държавен изпит – практика 5
Държавен изпит – теория 5

Списъци на избираемите дисциплини

Списък 1
Сензори и сензорни устройства PBPECT43.1
Анализ и оптимизация на сложни електронни системи PBPECT43.2
Експертни системи и изкуствен интелект PBPECT43.3
Виртуални мрежи и мрежови протоколи PBPECT43.4

 

Списък 2
Токозахранващи устройства PBPECT44.1
Физична електроника и приложна оптика PBPECT44.2
Мултимедия и основи на WEB дизайна PBPECT44.3
Информационни и интелигентни WEB технологии PBPECT44.4

 

Списък 3
Виртуални инструменти в електрониката PBPECT45.1
Вградени системи (Embedded Systems) PBPECT45.2
Компютърното моделиране PBPECT45.3
Програмиране за .NET Framework PBPECT45.4