Компютърни мрежи

Компютърни мрежи е задължителен курс от учебния план на специалност „Приложна електронна и компютърна техника”. Знанията и уменията, придобити при обучението по този курс създават предпоставка за реализация в областта на изграждане и администриране на локални компютърни мрежи.

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните принципи на работа на локалните компютърни мрежи, различните топологии и технологии за изграждане, характеристиките на различните преносни среди, видове адресиране, мрежови устройства и принципът им на работа. В края на обучението си студентът трябва:

  • да може да инсталира и настройва мрежови карти за жични и безжични връзки;
  • да избира и свързва конектори и извършва окабеляване по зададен проект;
  • да тества изправността на кабелите;
  • определя по зададен IP адрес класът мрежа, мрежовата маска по подразбиране, мрежовия адрес;
  • да разделя мрежата на под мрежи и да разпределя потребителските адреси;
  • да проектира изграждането на средно голяма локална мрежа;
  • да конфигурира рутери и безжични устройства;
  • да осигурява динамично адресиране;
  • да изгражда свързване към интернет.

Титуляр на дисциплината е доц. д-р инж. Павлинка Горанова Радойска с научна специалност „Компютърни системи комплекси и мрежи” (направление 5.3) и академична длъжност в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (специалност „Приложна електронна и компютърна техника“). Член на Съюза по информатика и автоматика, IEEE Computer Society.