Синтез и анализ на алгоритми

Синтез и анализ на алгоритми е задължителен курс от учебния план на специалност „Приложна електронна и компютърна техника”. Знанията и уменията, придобити при обучението по този курс създават предпоставка за реализация в областта на създаването на софтуерни продукти.

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на програмни задачи и тяхната оценка. В края на обучението си студентът трябва:

  • да създава алгоритми за решаване на задачи и да оценява тяхната ефективност;
  • да може да прилага основните методи за сортиране (пряка селекция, пряка размяна, пряко вмъкване, сортиране с намаляваща стъпка, пирамидално сортиране, бързо сортиране);
  • да може да създава и използва рекурсивни функции;
  • да може да създава и използва рекурсивни структури от данни.

Дисциплината се води от доц. д-р инж.Павлинка Горанова Радойска с научно звание по  02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи и академична степен по направление 5.2. Електротехника, електро­ника и автоматика, специалност „Приложна електронна и компютърна техника“. Член на Съюза по информатика и автоматика, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, IEEE Computer Society.