ТЕСТВАНЕ И ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ И СИСТЕМИ

Целта на учебната дисциплина „Тестване и диагностика на електронни схеми и системи“ е студентите да познават и да използват по-пълноценно съвременна компютърна елементна база като прилагат методите и техническите средства за анализ, моделиране, измерване и диагностика на цифрови електронни системи в монолитно или хибридно изпълнение върху чип и на цифрови електронни системи върху печатна платка, както и според  своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

След приключване на обучението по дисциплината студентите ще познават:

  • механизмите на основните повреди и дефекти в свръхголеми интегрални схеми (СГИС) и модели на дефектите в СГИС;
  • методите за синтез на тестове за изпитване на електронни схеми и системи, включително на основата на цифровата обработка на сигнали;
  • методите за измерване и генериране на диагностични тестове за микропроцесорни чипове, памети и за интегрирани системи върху чип.

Наученото студентите ще прилагат, както при  традиционните компютърни приложения, така и при компютърно управление на обекти и технологични процеси.

Дисциплината се води от доц. д-р инж.Павлинка Горанова Радойска с научно звание по  02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи и академична степен по направление 5.2. Електротехника, електро­ника и автоматика, специалност „Приложна електронна и компютърна техника“. Член на Съюза по информатика и автоматика, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, IEEE Computer Society.