Уважаеми студенти,

На 28 ноември 2016 г. стартира кампанията по кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Кандидатстването се извършва изцяло он-лайн от страницата на проекта https://eurostipendii.mon.bg/ . Месечният размер на стипендиите за успех е 120 лв. и се отпускат за максимален срок от 5 месеца.

Право да кандидатстват за стипендия за успех имат студентите, които са положили успешно изпитите си по учебен план до началото на семестъра, за който кандидастват и средният успех от предходните два семестъра е не по-нисък от 4.00. Студентите в първи курс нямат право да кандидатстват за тази стипендия през зимния семестър. Те ще могат да  кандидатстват за стипендия по време на летния семестър с успехът от зимния семестър.

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които са положили  успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

След попълване на формулярите, студентите следва да разпечатат бланките си и да ги представят в Учебен отдел. Препоръчително е да се направи справка за успеха в канцеларията, за да не се получи несъвпадение поради грешно изчисление.  Кандидатите е необходимо да попълнят и уверение за успеха от предходния семестър и за самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва  да е била разработена и представена  на научни форуми през зимния семестър на учебната 2016-2017 г. или през летния семестър на учебната 2015-2016.

Краен срок за кандидатстване(он-лайн): 15 януари 2017 г.

Публикуване на класирането: 08 февруари 2017 г.

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки на класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстването (само през сайта на Проекта): 13 февруари 2017 г.