О Б Я В А

Управителният съвет на  Сдружение “Дом на науката и техниката-Софийски регион” (ДНТ СР) при Федерацията  на научно -техническите съюзи в България (ФНТС) на основание чл. 26 на ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.22 и 23 на Устава на  ДНТ-Софийски регион, свиква  Общо събрание  на ДНТ – Софийски регион на 12 декември 2018 год. /сряда/ от 14 часа в град София, ул. „Г.С.Раковски” №108, Национален дом на науката и техниката, ет.V, офис 507 А, при следния

 ДНЕВЕН   РЕД:

          1.Разглеждане и утвърждаване на «Отчет за дейността на ДНТ-Софийски регион за периода октомври 2014г.- ноември 2018г.».

                                                                             Докл.: доц.д-р инж. Пламен Вачков-

                                                                             Председател на ДНТ- Софийски регион

2. Разглеждане и утвърждаване на „Отчет за изпълнението на Бюджета на ДНТ – Софийски регион за периода октомври 2014 – ноември 2018г.“.

                                                                             Докл.: доц. д-р инж. Пламен Вачков –

                                                                             Председател на ДНТ-Софийски регион;

                                                                                          г-жа Росица Иванова – Главен        

                                                                            счетоводител на ДНТ-Софийски регион.

 3. Разглеждане и утвърждаване на „Бюджет на ДНТ-Софийски регион за 2019 г.“.

                                                                                 Докл.: доц. д-р инж. Пламен Вачков –

                                                                             Председател на ДНТ-Софийски регион;

                                                                                           г-жа Росица Иванова – Главен        

                                                                          счетоводител на ДНТ –Софийски регион.

  1. Обсъждане на евентуално постъпили предложения за промени на Устава на ДНТ – Софийски регион.

                                                                                 Докл.: доц. д-р инж. Пламен Вачков –

                                                                              Председател на ДНТ-Софийски регион

          5.Избор на членове на Управителния съвет на ДНТ – Софийски регион за мандата 2014 – 2024 година.

                                                                                                      Процедура съобразно

                                                                                     Устава на ДНТ – Софийски регион

ОТ РЪКОВОДСТВОТО